Các bước dự toán trong thiết kế ?

14/05/202018

Hỏi : Mọi người cho em hỏi dự án xây dựng gồm bao nhiêu bước ( lập dự án đầu tư, nghiên cứu khả thi…)
– tương đương với các bước dự án là các bước tổng mức đầu tư hay dự toán nào
– các bước dự toán và các bước thiết kế ( thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công.. ) nào tương ứng với nhau và trong giai đoạn nào của dự án
– tổng mức đầu tư (dự toán) điều chỉnh nằm ở bước nào (trước hay sau bước nào của dự toán hay bước dự án )

Đáp : 1. Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của chính phủ về Quản lý dự án
Dự án chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị dự án, Giai đoạn thực hiện dự án, Giai đoạn kết thúc xây dựng và đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.
Trong mỗi giai đoạn đó, tùy từng dự án mà có các đầu công việc khác nhau, những người có nghề có thể chia các đầu công việc thành trình tự các bước cần thực hiện, và danh sách các đầu việc này khá dài mỗi dự án mỗi khác, đa dạng và phức tạp. Bạn cứ xem Điều 6 nói trên để biết các công việc cần làm ở mỗi giai đoạn nhé.

2. Tùy dự án phức tạp hay đơn giản người ta thực hiện thiết kế 3 bước hay là 2 bước hoặc 1 bước
– Đối với thiết kế 3 bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
– Đối với thiết kế 2 bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công
– Đối với thiết kế 1 bước: Thiết kế cơ sở gộp chung thiết kế bản vẽ thi công thành 1 thiết kế
Khi có thiết kế cơ sở người ta lập Tổng mức đầu tư, có thiết kế kỹ thuật người ta lập dự toán ở bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công người ta lập dự toán thiết kế bản vẽ thi công.

3. Tổng mức đầu tư (dự toán) điều chỉnh cần thực hiện ở thời điểm phát hiện ra dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ thiếu tiền, dự án còn nhiều công việc, khối lượng cần thực hiện mà thiếu tiền.
Để được điều chỉnh phải thỏa mãn các lý do quy định được điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Dự toán. Bạn xem thêm điều khoản về điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Thông tư số 09/2019/TT-BXD.