Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng

24/07/201959


Mật khẩu : Cuối bài viết

Mời quý vị tham khảo :86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình
Mời quý vị tham khảo :Phần mềm lập hồ sơ nghiệm thu
Mời quý vị tham khảo :Mẫu hồ sơ nghiệm thu

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH

  HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 

 1. Công trình: …………………………………………………………………………….………………
 2. Hạng mục : ………………………………………………………………….…………………………
 3. Địa điểm : ………………………………………………………………………………………………
 4. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 5. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư:

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tư vấn giám sát:

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu xây dựng:

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu  : ……….. ngày …… tháng ……. Năm ………

Kết thúc : ……….. ngày …… tháng ……. Năm ………

Tại : …………………

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện :
 2. Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  …………………của doanh nghiệp xây dựng .

– Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số :

………………………………………………………………………………………………….……………

– Căn cứ vào những thay đổi thiết kế  đã được chấp thuận ( nếu có) :

………………………………………………………………………………………………….……………

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :

-TCVN 4055:1985 :Tổ chức thi công .

-TCVN 4252:1988 :Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công .Quy phạm thi công và nghiệm thu .

-TCVN 4091:1985 : Nghiệm thu các công trình xây dựng .

-TCVN 5640:1991 :Bàn giao công trình.Nguyên tắc cơ bản .

-TCVN 4447:1987 :Công tác đất .Quy phạm thi công và nghiệm thu .

-TCVN 79:1980 :Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng .

-TCVN 4085:1985 :Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu .

-TCVN 4453:1995 :Kết cấu BTCT tòan khối .Quy phạm thi công và nghiệm thu .

-TCVN 170:1989 :Kết cấu thép .Gia công lắp đặt và nghiệm thu .Yêu cầu kỹ thuật .

-TCVN 303:2004 :Công tác hòan thiện trong xây dựng .Thi công và nghiệm thu .

-TCVN 4519:1988 :Hệ thống cấp thóat nước bên trong nhà và công trình .Quy phạm thi công và nghiệm thu .

-TCVN 5639:1991 :Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong .Nguyên tắc cơ bản.

-22TCN 09-77 :Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa.

– Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình: …………………………………

– Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu

………………………………………………………………………………………………….……………

– Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư vá các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu ………………………………………………………………………………………………….……………

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng giữa nhà thầu thi công xây dựng và tư vấn giám sát số

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

 1. Về chất lượng công việc xây dựng :

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

 1. Ý kiến của các đơn vị tham gia:

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

 1. Kết luận :

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….……………

Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

         

             NHÀ THẦU GIÁM SÁT                                                                 CHỦ ĐẦU TƯ                           

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

            Hồ sơ nghiệm thu công việc gồm  :

 • Biên bản nghiệm thu hòan thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo nếu có;
 • Các tài liệu căn cứ để nghiệm thu

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SINSUNG SU-100 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.