Biên bản xác nhận thay đổi thiết kế

24/07/201942


Mật khẩu : Cuối bài viết

BIÊN BẢN XÁC NHẬN THAY ĐỔI THIẾT KẾ

VÀ XỬ LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG

 

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. CÁC BÊN THAM DỰ:

– Đại diện chủ đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị thiết kế : …………………………………………….………………………….…

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

– Đại diện nhà thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 

  1. SAU KHI XEM XÉT THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ, CÁC BÊN CÙNG THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG SAU:
    • Công việc cần xử lý thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2   Chi tiết thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3   Biện pháp xử lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4   Khối lượng phát sinh so với thiết kế (hoặc khối lượng xử lý kĩ thuật) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. KẾT LUẬN :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Chủ đầu tư          Tư vấn thiết kế           Tư vấn giám sát         Doanh nghiệp xây dựng

 

 

Câu hỏi : thiết kế nhà xưởng may công nghiệp azhome group

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.