Bảng kê những hư hỏng, sai sót

24/07/201943


Mật khẩu : Cuối bài viết

BẢNG KÊ NHỮNG HƯ HỎNG SAI SÓT

(Kèm với Biên bản nghiệm thu lập theo Phụ lục 14)

(Ap dụng PL17- Qui định QLCL CTXD số 18/2003/QĐ-BXD)

 

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Số TT Tên các hư hỏng sai sót Giá trị công việc sửa chữa hư hỏng, sai sót Tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện Thời hạn hoàn thành Ghi chú
Hư hỏng Sai sót
1 Về thiết kế  

 

       
 

 

       
 

 

       
2 Về  xây dựng  

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
3 Về thiết bị  

 

       
4 Về lắp đặt thiết bị  

 

       
 

 

       
Tổng cộng  

 

       

 

Đại diện doanh nghiệp xây dựng   Đại diện tổ chức tư vấn              Đại diện chủ đầu tư

           (ký tên đóng dấu)                    giám sát thi cong xây lắp               (ký tên đóng dấu)                            

                                                                  (ký tên đóng dấu)

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh điều khiển H-Tech GLT-8018 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.