Phiếu chấp thuận vật liệu và thành phẩm xây dựng

14/07/201947


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /TĐVL                                                                                                              F11-TED

 

PHIẾU CHẤP THUẬN THAY ĐỔI VẬT LIỆU

/ THÀNH PHẨM XÂY DỰNG

 (so với Tkế được duyệt hay điều kiện sách)

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vật liệu / thành phẩm Theo thiết kế / ĐKS Thực tế thay đổi
Loại vật liệu / thành phẩm

 

 

 

 

 

 

 

Quy cách

 

 

 

 

 

Mô tả chi tiết

 

 

 

 

 

Nhà sản xuất

 

 

 

 

 

Đại lý cung cấp

 

 

 

Ký hiệu tên mẫu

 

 

 

 

 

 

 

Phạm vi sử dụng

 

 

 

 

 

Số lượng cần cung cấp

 

 

 

 

 

  1. Bên đề xuất thay đổi vật liệu : ……………………………………………………………………………………………………..
  2. Các bên thống nhất chọn mẫu vật liệu / thành phẩm mô tả trên đây vì lý do :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  1. Nhà thầu có kế hoạch nhập đủ số lượng cần dùng đúng theo mẫu đã chọn.

Trong trường hợp không đủ số lượng phải báo ngay cho Chủ đầu tư để có quyết định lại .

  1. Mẫu được lưu ở …………………………và bảo quản cẩn thận để đối chiếu khi cần thiết .
  2. Ghi chú thêm ( nếu có ) : ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Chủ đầu tư                Tư vấn thiết kế                 Tư vấn giám sát                Doanh nghiệp XL

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh xếp ngang Inox HT-10
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.