Bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được phê duyệt

24/07/201944


Mật khẩu : Cuối bài viết

MẪU BẢN KÊ NHỮNG THAY ĐỔI

SO VỚI THIẾT KẾ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

(Kèm với biên bản nghiệm thu lập theo PL14)

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :   ……………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

 

STT Nội dung thay đổi và số bản vẽ thiết kế đã được duyệt

 

Nguyên nhân thay đổi

 

Người có thẩm quyền duyệt thay đổi

 

Tên, số, ngày tháng văn bản cho phép thay đổi

 

Ghi chú

 

   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       
   

 

       

 

 

        Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế                               Đại diện chủ đầu tư

( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )          ( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh KS-950 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.