Bảng đo thông mạch, dây dẫn

24/07/201951


Mật khẩu : Cuối bài viết

BẢNG ĐO THÔNG MẠCH, DÂY DẪN

 

Công trình: ………………………………………………………………………………………………

Người đo: ………………………………………………………………………………………………

Thiết bị đo: ………………………………………………………………………………………………

STT VỊ TRÍ ĐO KẾT QUẢ ĐO
1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

……………………………

 

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

 

 

Trị số cho phép theo thiết kế:    ³ 1MW

  1. Kết luận :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư                                                    Cán bộ kỹ thuật của doanh

(hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi                                      nghiệp xây dựng

công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Sankaku S-07 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.