Phiếu yêu cầu

14/07/201947


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /PYC                                                                                                              F05-TED

PHIẾU YÊU CẦU

Kính gởi :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Về việc :
 

Nội dung công việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

YÊU CẦU PHÚC ĐÁP
Trước khi tiến hành Gấp           01 Tuần

 

02 Tuần

 

Trước ngày           
         
 

Người nhận: ……………………………………………….

tên: …………………………………………………………

Ngày: ………………………………………………………….

 

Người gởi: ……………………………………………….

tên: …………………………………………………………

Ngày: ………………………………………………………….

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Sankaku S-07 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.