Tiêu chuẩn thiết kế trạm Xăng Dầu

05/08/201963

Bài viết này Hồ sơ xây dựng sẽ tổng hợp danh mục các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, quy định liên quan đến vấn đề thiết kế cửa hàng xăng dầu.

(Click vào từng tiêu chuẩn để Download)

Stt Tên tiêu chuẩn
1 TCVN 4530:1998 Tiêu chuẩn Việt Nam về cửa hàng xăng dầu – yêu cầu thiết kế
2 QCVN 01:2013-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế cửa hàng xăng dầu
3 QCVN 07-6:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp xăng dầu, khí đốt
4 QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
5 TCVN 3890:2009 Tiêu chuẩn Việt Nam về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
6 TCVN 5684:2003 Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung
7 TCXDVN 338:2005 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế
8 TCXDVN 375:2006 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về thiết kế công trình chịu động đất
9 TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu đông đất – Phần II- Nền móng-Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.
10 TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn Việt Nam về tải trọng và tác động – tiêu chuẩn thiết kế
11 TCVN 4088:1985 Tiêu chuẩn Việt Nam về số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng
12 TCVN 1651:1985 Tiêu chuẩn Việt Nam về thép cốt bê tông cán nóng
13 TCVN 3994:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng – Kết cấu bê tông cốt thép
14 TCVN 2622:1995 Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế
15 TCXDVN 188:1996 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về nước thải đô thị – tiêu chuẩn thải
16 TCXDVN 46:2007 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
17 TCVN 5334:2007 Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt, sử dụng.
18 TCN 86 – 2004 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – chống sét và chống tĩnh điện
19 15/2001/TTLT-BTM-BCA Thông tư liên tịch “Quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ”
20 QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
21 QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
22 QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
23 QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
24 QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt
25 QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm
26 QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt
27 QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
28 QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
29 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn
30 QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung
31 QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

 

*Bài viết được tham khảo từ Đề án điều chỉnh quy hoạch Hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ10 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Vụ Kế hoạch – Bộ Công thương.

Thẻ : tiêu chuẩn thiết kế trạm xăng trạm xăng dầu