Chỉ dẫn thi công

14/07/201939


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /CDTC                                                                                                               F16-TED

CHỈ DẪN THI CÔNG

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung  :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người chỉ dẫn                                     Người duyệt                            Người nhận chỉ dẫn                                            

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát Air HP-701 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.