Biên bản nghiệm thu công việc lập dự án đầu tư

13/07/201947

Quá trình lập dự án đầu tư 2 bên chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế sẽ tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu :

Công ty CP Tư  vấn xây dựng và thương mại phục hưng

———————

 

Số:            BBNT/KD_PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- o0o ——-

Ngày        tháng        năm 200…

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒ SƠ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Hợp đồng số:      28      /HĐ-XD / 2008

 

Giai đoạn    : LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Công trình  : KHU SINH THÁI BIỂN – NGHỈ CUỐI TUẦN ĐÔNG HƯNG

Đối tượng nghiệm thu: 

                   +

 1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :
 2. Chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY CP ĐÔNG HƯNG

Ông : Nguyễn Hồng Thái                            Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bà   : Nguyễn Thị Thùy Dương         Chức vụ: Kỹ sư Kinh tế

 1. Nhà nhận thầu (Bên B): CÔNG TY TNHH XD VÀ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Ông :  Lê Văn Quảng                        Chức vụ: Giám đốc

………………………………………………………………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:                              ngày          tháng        năm 200…

Kết thúc:                             ngày          tháng        năm 200…

 1. Đánh giá hồ sơ:
 2. Chất lượng hồ sơ dự án:
 • Hồ sơ được lập phù hợp với yêu cầu trong hợp đồng số ……/HĐKT/200… ngày ..…../……./200…
 • Phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan.
 • Tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng và quy định hiện hành của nhà nước.
 • Báo cáo do Bên B lập đã được các cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
 1. Khối lượng công việc bên B đã hoàn thành:

Bên B đã hoàn thành báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Khu sinh thái biển – nghỉ cuối tuần Đông Hưng, theo hợp đồng số…. /HĐKT/200… ngày …. tháng …. năm 200….

 1. Hình thức và số lượng hồ sơ:

Hồ sơ giao nhận gồm:

–   4 bộ báo cáo khảo sát địa chất.

–   01 đĩa CD có đầy đủ các nội dung trên .

 1. Kết luận:
 • Chấp nhận nghiệm thu báo cáo địa chất công trình Khu sinh thái biển – nghỉ cuối tuần Đông Hưng .
 • Hai Bên tiến hành lập Biên bản nghiệm thu này làm cơ sở để tiến hành thanh quyết toán.
 • Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B