Biên bản bàn giao mốc giới ngoài hiện trường

24/01/202489

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

BIÊN BẢN SỐ………………………..

BÀN GIAO MỐC GIỚI NGOÀI HIỆN TRƯỜNG

Công trình:…………………………………………………………..

Hạng mục:……………………………………………………………

Địa điểm xây dựng:………………………………………………………….

 

Căn cứ Biên bản bàn giao mốc giới ngày…..tháng…..năm……của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội.

Hôm nay ngày…… tháng…… năm…… tại hiện trường:

  1. Thành phần tham gia:
  2. Đại diện bên đo đạc và giao mốc: Công ty

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

  1. Đại diện Ban QLXD:

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

  1. Đại diện Phòng thẩm định:……………………………………………………………

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

  1. Đại diện các bên cùng tham gia nhận:…………………………………………………………..

–   Thiết kế: Công ty

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

–  Nhà thầu: Công ty

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

Ông/Bà:…………………………………………….. ………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

  1. Nội dung bàn giao:

Các bên đã tiến hành bàn giao mốc giới trên thực địa khu đất tại……………………………… cho Công ty……………………………………….. Các điểm mốc và tọa độ mốc xác định ranh giới khu đất được thể hiện cụ thể trên Biên bản Bàn giao mốc giới ngày ….  tháng ….. năm …..

  1. Hiện trạng:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

  1. Ý kiến:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Các bên đã xác nhận cụ thể các mốc ngoài hiện trường. Nhà thầu….có trách nhiệm nhận mốc, quản lý và bảo quản các mốc tại hiện trường.

Biên bản lập xong, thông qua và được các bên đồng ý. Biên bản này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN

BÊN ĐO ĐẠC VÀ GIAO MỐC

 

ĐẠI DIỆN

BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG

   

 

 

ĐẠI DIỆN

PHÒNG THẨM ĐỊNH

ĐẠI DIỆN THIẾT KẾ
   

 

 

  ĐẠI DIỆN

NHÀ THẦU THI CÔNG