Nghị định 35/2023/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Xây dựng

20/01/2024209

Download Nghị định 35/2023/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Xây dựng

MÔ TẢ CHI TIẾT

Nghị định 35/2023/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Xây dựng

HÌNH ẢNH DEMO

Ngày 20/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký.

 

 

400

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 35/2023

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một loạt các Nghị định về lĩnh vực xây dựng như sau:

 1. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP
 2. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 3. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị
 4. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
 5. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 30/2019/NĐ-CP, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP
 6. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP
 7. Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 8. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 9. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP
 10. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 11. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
 12. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 13. Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị (bãi bỏ)
 14. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (bãi bỏ khoản 3 Điều 8)

Một số điểm nổi bật của Nghị định 35/2023

Về Hợp đồng xây dựng

Theo Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất và phải được các bên thỏa thuận cụ thể, ghi trong hợp đồng theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng.”.

=> Rõ ràng, số lần tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng sẽ ảnh hưởng đến phương án tài chỉnh của nhà thầu khi tính toán giá dự thầu. Các vấn đề trên khi thể hiện trên HSMT, HSYC cơ bản đều được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia sẽ thể hiện sự minh bạch tối đa. Đây là sự điều chỉnh cần thiết.

2. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu của khoản 5 Điều 18 như sau:

“5. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép. Đối với dự án mà người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao hơn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:”.

=> Mức tối đa trước đây là 50% giờ đây đã điều chỉnh giảm.

Về Quản lý khối lượng thi công xây dựng:

Theo Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.”.

=> Quy định trước đây thì khối lượng phải được xác nhận “giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát” => thành phần ký trong biên bản nghiệm thu khối lượng sẽ không còn chủ đầu tư “giảm áp lực” cho Nhà thầu.

Công văn 333/CP-CN của Chính phủ V/v đính chính Nghị định số 35/2023/NĐ-CP

Tải về Nghị định 35/2023/NĐ-CP

File word Nghị định 35/2023/NĐ-C được biên tập cẩn thận tỉ mỉ
File word Nghị định 35/2023/NĐ-C được biên tập cẩn thận tỉ mỉ