Bảo trì công trình xây dựng là gì ?

15/04/2020104

Bảo trì công trình xây dựng (tiếng Anh: Construction Maintenance) là một loại hoạt động xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng.

Bảo trì công trình xây dựng (Construction Maintenance)

Bảo trì công trình xây dựng – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction Maintenance.

Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo qui định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng.

Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.

Qui định về bảo trì công trình xây dựng

Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng

1. Lập và phê duyệt qui trình bảo trì công trình xây dựng.

2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng.

3. Thực hiện bảo trì và quản lí chất lượng công việc bảo trì.

4. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình.

5. Lập và quản lí hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng            

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lí sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng năm trên cơ sở qui trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình.

2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm:

a) Tên công việc thực hiện;

b) Thời gian thực hiện;

c) Phương thức thực hiện;

d) Chi phí thực hiện.

3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người quản lí sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì công trình xây dựng.

4. Việc sửa chữa công trình, thiết bị tùy theo mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lí sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lí do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành;

b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lí sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo qui định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình;

c) Đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lí sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội dung mà pháp luật qui định. (Theo Nghị định Số: 46/2015/NĐ-CP)