Tổng mức vốn đầu tư của dự án là gì

25/05/202155

Tổng mức đầu tư của dự án là gì. Tổng mức đầu tư của dự án theo những phương pháp nào? Cách tính tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư. Cùng hồ sơ xây dựng tìm hiểu nhé

tong-muc-von-dau-tu-cua-du-an-la-gi-1

Tổng mức vốn đầu tư của dự án là gì

Tổng mức vốn đầu tư của dự án là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Theo tính chất của các khoản chi phí: tổng mức đầu tư có thể được chia ra như sau:

Chi phí cố định (vốn cố định) gồm:

Chi phí xây dựng bao gồm:

  • Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.
  • Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tự, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư).
  • Chi phí sản lấp mặt bằng xây dựng
  • Chi phí xây dựng công trình tạ, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện, nước…) nhà tạm tại hiện trưởng để ở và điều hành thi công (nếu có)

Chi phí thiết bị bao gồm:

  • Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công), chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ.
  • Chi phí vận chuyển từ cảng và nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết  bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng kho bãi tại hiện trường.
  • Chi phí lắp đặt thiết bị và thử nghiệp, hiệu chỉnh (nếu có).
  • Thuế và chi phí bảo hiểm thiết bị công trình và các khoản chi phí khác có liên quan.

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất,…; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phòng mặt bằng của dự án; chi phí tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng, chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

tong-muc-von-dau-tu-cua-du-an-la-gi-2

Chi phí quản lý dự án  bao gồm:

Các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

Chi phí khảo sát xây dựng, chi phí lập báo cáo đầu tư (nếu có), chi phí lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, chi phí thiết kế xây dựng công trình, chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

Chi phí khác:

Gồm các chi phí cần thiết không thuộc các khoản chi phí trên

Các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác tuy không trực tiếp tạo ra tài sản cố định nhưng là các khoản chi gián tiếp hoặc có liên quan đến việc tạo ra và vận hành khai thác các tài sản đó để đạt được mục tiêu đầu tư. Các khoản chi phí này thường được thu hồi đều trong một số năm đầu khi dự án đi và hoạt động.

Vốn lưu động ban đầu:

Gồm các chi phí để tạo ra các tài sản lưu động ban đầu (cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh hay trong vòng 1 năm) đảm bảo cho dự án có thể đi vào hoạt động theo các điều kiện kinh tế kỹ thuật đã dự tính:

  • Tài sản lưu động sản xuất (vốn sản xuất) gồm những tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất (nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ… đang dự trữ trong kho) và tài sản trong sản xuất (giá trị những sản phẩm dở dang)
  • Tài sản lưu động lưu thông (vốn lưu thông) gồm: tài sản dự trữ cho quá trình lưu thông (thành phẩm hàng hóa dự trữ trong kho hay đang gởi bán) và tài sản trong quá trình lưu thông (vốn bằng tiền, các khoản phải thu).

Vốn dự phòng:

Gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

tong-muc-von-dau-tu-cua-du-an-la-gi-3