Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng nhà máy dược phẩm

13/07/201960

 

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

REQUEST FOR ACCEPTANCE OF CONSTRUCTION WORK

 Công trình: Nhà máy Dược phẩm Medlac

Works: MEDLAC PHARMA ITALY FACTORY

Hạng mục:………………………………….

Item: ..…………………………………………………

 

  1. Đối tượng nghiệm thu/ Acceptance objects: …………………………………………………………
  2. Location/ Vị trí:
  3. Địa điểm xây dựng/ Location construction:

Khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc, Hà nội, Việt Nam.

Hoa Lac High Tech Park, Thach That District, Ha noi, Vietnam.

 

  1. Thời gian tiến hành nghiệm thu/ Inspection time:

Bắt đầu/ Start:      …..ngày ……tháng ….năm 2010/……date …..month …..year 2010

Kết thúc /Finish:  …..ngày ……tháng ….năm 2010/……date …..month …..year 2010

 

 

NHÀ THẦU CHÍNH

MAIN CONTRACTOR

For and on behalf of

HACC 105

 

 

 

 

Ngọ Trung Hiếu