Biên bản nghiệm thu và bàn giao lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường dân sinh Phiêng Vai đi khuổi von Xã Nậm kề mường nhé điện biên

22/06/201939

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Mường Nhé, ngày……tháng……năm 2006

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU BÀN GIAO HỒ SƠ LẬP BÁO CÁO KTKT

Công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1

xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

 

– Căn cứ hợp đồng số:    / HĐ-XD, ngày    tháng     năm 2006 giữa UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé ( bên A) với Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chiến Thắng (bên B). V/v  Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

– Căn cứ vào khối lượng hoàn thành hồ sơ lập báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biêndo Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng  Chiến Thắng tỉnh Lai Châu thực hiện năm 2006.

Hôm nay, tại UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé chúng tôi gồm có:

1.Đại diện bên A:  UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé

– Ông: ……………………………………     Chức vụ: ………………

– Ông (Bà):  …………………………………………     Chức vụ: …………………..

2.Đại diện bên B: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chiến Thắng

– Ông: Trần Văn Chiến                                – Chức vụ:  Giám đốc

– Bà:  Mai Thị Nguyệt                                  – Chức vụ:  Kế toán

  1. Thời gian nghiệm thu:

-Bắt đầu: ……………… ngày………tháng……..năm 2006

-Kết thúc:……………… ngày……… tháng………năm 2006

Sau khi xem xét khối lượng thực hiện và hoàn thành công tác lập Báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên Chúng tôi thống nhất nghiệm thu như sau:

  1. Khối lượng thực hiện:

Khảo sát địa hình

Lập hồ sơ báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

  1. Khối lượng bàn giao:

– Hồ sơ báo cáo KTKT: 08 bộ

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 08 bộ

Biên bản nghiệm thu, bàn giao hồ sơ lập báo cáo KTKT công trình cấp Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên làm cơ sở cho việc nghiệm thu thanh toán sau này,

Biên bản này được lập thành 08 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản để thực hiện./.