Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường

12/04/202049

Mẫu biên bản kiểm định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 05-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường là gì?

Mẫu 05-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm định môi trường tại hiện trường. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm định, thông tin biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 05-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại hiện trường

 

(1) ……………………..
………………………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../BB- ……  

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

Căn cứ ………………………………………………………………………………..

Hôm nay, hồi…. giờ …. phút, ngày … tháng ….. năm 20 ….., tại ……………, chúng tôi gồm:

1- Đại diện tổ công tác(2): ……………………………………..………………………

2- Đại diện cơ sở được kiểm định: ……………………………………………………

3- Tham gia chứng kiến: ………………………………………………………………

4- Cán bộ kiểm định:

  1. ……………………………………………………………………………………….
  2. 2. ……………………………………………………………………………………….
  3. ……………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành kiểm định môi trường theo  ……………………………., kết quả như sau:

QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH:

(Ghi trình tự các công việc và kết quả đo kiểm, gồm: Điểm đo kiểm (mốc xác định, tọa độ), thành phần/ thông số môi trường, thời gian, phương pháp/ thiết bị, kết quả (nếu có ngay), số lần đo kiểm, điều kiện thời tiết…)

…….…………………………………………………………………………………..

…………………….…………………………………………………………………..

………………………….……………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút, ngày ….. tháng ….. năm 20 ……, những người có tên trên đã đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện Cơ sở được kiểm định
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đại diện tổ công tác
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ kiểm định
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những người chứng kiến (Ký và ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan thực hiện kiểm định.

(2) Ghi rõ họ tên và chức danh (cấp bậc/chức vụ) của từng người trong các mục 1 đến 4.