Mẫu báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng

15/03/202040

Mẫu báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng như thế nào là chuẩn nhất? Và mỗi vật liệu xây dựng khác nhau đều có mẫu báo cáo thí nghiệm khác nhau.

Hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn tổng hợp các mẫu báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng chuẩn nhất đáp ứng được cái tiêu chuẩn, quy chuẩn báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Tổng hợp các mẫu báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng

1. Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐÁ DĂM

Cơ quan yêu cầu thí nghiệm: ………………………………………….. ………………………………………………..
Cơ quan lấy mẫu: ………………………………………….. ………………………………………….. …………………..
Vị trí lấy mẫu: ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….
Yêu cầu thí nghiệm: ………………………………………….. …………………………………………………………….
Ngày nhận mẫu: …………………………………………..  Ngày thí nghiệm …………………………………………

Nhận xét: ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..  

Ngày ……Tháng……..năm……..

Thủ trưởng cơ quan                                  Người kiểm tra                              Người thí nghiệm   
2. Mẫu 2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐÁ DĂM

Cơ quan yêu cầu thí nghiệm: ………………………………………….. ………………………………………………..
Cơ quan lấy mẫu: ………………………………………….. ………………………………………….. …………………..
Vị trí lấy mẫu: ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….
Yêu cầu thí nghiệm: ………………………………………….. …………………………………………………………….
Ngày nhận mẫu: …………………………………………..  Ngày thí nghiệm …………………………………………

Nhận xét: ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..  

Ngày ……Tháng……..năm……..

Thủ trưởng cơ quan                                  Người kiểm tra                              Người thí nghiệm   
3. Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-BÁO CÁO KẾT QUẢTHÍ NGHIỆM XI MĂNG

Cơ quan yêu cầu thí nghiệm: ………………………………………….. ………………………………………………..
Loại xi măng: ………………………………………….. ………………………………………….. …………………..
Nơi sử dụng: ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….

Ngày nhận mẫu: …………………………………………..  Ngày thí nghiệm …………………………………………

Nhận xét: ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..  

Ngày ……Tháng……..năm……..

Thủ trưởng cơ quan                                  Người kiểm tra                              Người thí nghiệm

4. Mẫu 4:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tựdo – Hạnh phúc
———-o0o———-BÁO CÁO KẾT QUẢTHÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

Cơ quan yêu cầu thí nghiệm: ……………………………………………… …………………………………………..
Nội dung thí nghiệm: Cường độ chịu nén hoặc Cường độ kéo uốn
Công trình: ………………………………………………………………………. …………………………………………..
Kích thước mẫu thí nghiệm: ………………………………………….. ……………………………………………….
Phương pháp thí nghiệm: ………………………………………….. …………………………………………………..
Ngày thí nghiệm: ………………………………………….. ………………………………………………………………

Nhận xét: ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………..  

Ngày ……Tháng……..năm……..

Thủ trưởng cơ quan                                  Người kiểm tra                              Người thí nghiệm

Hi vọng với 4 mẫu báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng trên, các bạn đã có thật nhiều thông tin tham khảo thật bổ ích nhé.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

                      Các tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng cần biết