Quản lý chất lượng


Quản lý chất lượng

Hàm đổi số ra chữ trong Excel

Hàm đổi số ra chữ trong Excel

Gửi các bạn 2 File hàm đổi số ra chữ. 1. Hàm bc – Đổi số ra chữ dùng cho Font .vn (Tiêu chuẩn Việt Nam...

Biên bản bàn giao mốc giới ngoài hiện trường

Biên bản bàn giao mốc giới ngoài hiện trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–   BIÊN BẢN SỐ……………………….. BÀN GIAO MỐC GIỚI...