thủy lợ


thủy lợ

Biên bản bán hồ sơ mời thầu công trình thủy lợi

Biên bản bán hồ sơ mời thầu công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn,...