thủ tục hoàn công


thủ tục hoàn công

Hồ sơ hoàn công gồm những gì?

Hồ sơ hoàn công gồm những gì?

 Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp, kiểm tra...