TCVN 6260-2009


TCVN 6260-2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2009 Xi măng poóc lăng hỗn hợp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6260 : 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland blended cement – Specifications  ...