luật xây dựng năm 2014


luật xây dựng năm 2014

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày...