biểu mẫu dự thầu


biểu mẫu dự thầu

Các biểu mẫu dự thầu

Các biểu mẫu dự thầu

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời...