Nghị Định


Nghị Định

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015

Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về...

Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017

Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017

Quyết định 79/QĐ-BXD công bố Định mức chi phí quản lý dự án xây dựng và Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây...

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ...

Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng năm 2021

Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật xây dựng năm 2021

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2015 áp dụng năm 2021. Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ      I. Giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi...

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và...

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về...