Mẫu thỏa thuận liên danh

13/04/202061

Thỏa thuận liên danh là mẫu bản đấu thầu về thỏa thuận liên danh của các đơn vị doanh nghiệp. Mẫu đấu thầu thỏa thuận liên danh nêu rõ gói thầu, các thành viên tham gia đấu thầu – thỏa thuận liên danh, nguyên tắc chung của việc đấu thầu thỏa thuận liên danh, trách nhiệm của các thành viên, hiệu lực thi hành đấu thầu.

Download Mẫu thỏa thuận liên danh

Mật khẩu : Cuối bài viết

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đấu thầu thỏa thuận liên danh tại đây.

Mẫu đấu thầu - thỏa thuận liên danh

THỎA THUẬN LIÊN DANH

……….., ngày………. tháng ………..năm………..

Gói thầu: …………………………………………..[ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ………………………………………[ghi tên dự án]

– Căn cứ ………………………………..[Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

– Căn cứ………………………………..[Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];

– Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh [ghi tên từng thành viên liên danh]

Đại diện là ông/bà:………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Fax:…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số ngày ___tháng ____ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ______ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

– Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

– Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

– Hình thức xử lý khác ___ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên nhất trí ủy quyền cho _____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau ([1 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.]1):

[- Ký đơn dự thầu;

– Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình,làm rõ HSDT;

– Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

– Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

– Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ______ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh _____ [Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng].

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

– Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

– Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

– Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

– Hủy đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công !

Kết luận

Trên đây là Mẫu thỏa thuận liên danh được sử dụng trong việc hoàn thiện hồ sơ dự thầu. Để có đầy đủ kiến thức về hồ sơ dự thầu các bạn tham khảo thêm các bài viết chủ đề về hồ sơ dự thầu liên quan sau đây.

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Bảng tham khảo mã công việc cho công việc lập đơn giá dự toán, dự thầu
  2. Các đơn vị lập hồ sơ dự thầu uy tín
  3. Tổng hợp các mẫu hồ sơ dự thầu
  4. Cẩm nang hồ sơ dự thầu Full từ A-Z
  5. Báo giá lập hồ sơ dự thầu
  6. Các biểu mẫu dự thầu

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : tay quay giàn phơi
Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.


Thẻ : dự thầu hồ sơ dự thầu đấu thầu