Luật


Luật

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2021

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2021

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 mới nhất năm 2021 đang áp dụng, có hiệu lực thi hành quy định việc quản lý và...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng

Nội dung toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng QCVN 18: 2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT...

Luật đấu thầu 2013

Luật đấu thầu 2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội,...

Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày...