Hợp đồng Thí nghiệm phục vụ thi công Gói thầu: San lấp mặt bằng và nắn dòng sông Mông Dương Dự án: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

21/06/201950

San lấp mặt bằng là san phẳng nền đất một công trình xây dựng hay một mặt bằng quy hoạch, biến một mặt đất có địa hình tự nhiên cao thấp khác nhau được san phẳng bằng việc đào những chỗ đất cao nhất trong nội tại vùng đất đó vận chuyển đến các vùng thấp nhất và đắp vào những chỗ thấp đó theo chủ định trước của con người (theo thiết kế định trước, có kể đến độ dốc thoát nước bề mặt).

Mật khẩu : Cuối bài viết

Mời quý vị tham khảo :Dự toán san lấp Mặt bằng
Mời quý vị tham khảo :Biện pháp thi công san lấp mặt bằng
Mời quý vị tham khảo :Tiêu chuẩn san lấp mặt bằng

Công việc chính của san lấp mặt bằng thường bao gồm các công tác đào đất, vận chuyển đất và đắp đất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

HỢP ĐỒNG

Số:         TCT/KT-KH

Về việc: Thí nghiệm phục vụ thi công

Gói thầu: San lấp mặt bằng và nắn dòng sông Mông Dương

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Địa điểm: phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 

CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

– Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7;

– Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 5/9/2006;

– Hợp đồng ADB/MD1TPIP/CW-1 ký ngày 04/11/2008 giữa Ban quản lý dự án Nhiệt điện 1 (TPPMU1 – Chủ đầu tư) và Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) về việc thi công Gói thầu “San lấp mặt bằng và nắn dòng sông Mông Dương” thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng chính”);

– Hợp đồng số                   ngày   /    /2008  giữa Tổng công tẵngây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) và Công ty cổ phần LICOGI 17 về việc giao thầu thi công xây lắp hạng mục San nền nhà máy nhiệt điện Mông Dương;

– Hợp đồng số                   ngày   /    /2008  giữa Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) và Công ty kỹ thuật nền móng và xXây dựng 20 (LICOGI 20) về việc giao thầu thi công xây lắp hạng mục San nền nhà máy nhiệt điện Mông Dương;

– Quyết định số 510 QĐ/HĐQT ngày 15/6/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng về việc ban hành “Quy chế quản lý kinh tế” của Tổng công ty;

– Căn cứ khả năng và năng lực của Công ty tư vấn xây dựng LICOGI.

 

Hôm nay, ngày     tháng    năm 2008. Tại văn phòng Công ty Tư vấn xây dựng, chúng tôi gồm:

1. BÊN GIAO THẦU (GỌI TẮT LÀ BÊN A):

– Tên đơn vị : Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI)

– Địa chỉ: Nhà G1 – Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

– Đại diện: Ông Vũ Tiến Giao             – Chức vụ: Tổng Giám đốc

– Điện thoại:  38542365                       – Fax:  38542655

– Tài khoản số: 21110000000168 mở tạiNgân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

– Mã số thuế: 0100106440

2. BÊN NHẬN THẦU (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

– Tên đơn vị : Công ty tư vấn xây dựng (LCC) 

– Địa chỉ:  Nhà G1 – Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

– Đại diện:  Ông Vũ Đình Hoàn         – Chức vụ: Giám đốc Công ty

– Điện thoại: (04) 38545841                – Fax: (04) 35523528

– Số tài khoản: 21110000006777 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

– Mã số thuế: 0100106440-003

Cùng nhau thoả thuận và thống nhất ký hợp đồng giao nhận với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A giao và bên B nhận thực hiện công tác thí nghiệm phục vụ thi công gói thầu san lấp mặt bằng và nắn dòng sông Mông Dương thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương do Công ty LICOGI 17 và LICOGI 20 thực hiện.

Nội dung công việc bao gồm toàn bộ các công tác thí nghiệm vật liệu, đầm chặt tiêu chuẩn, đo độ chặt nền đắp, thiết kế cấp phối bê tông, cấp phối vữa, … (gọi chung là công tác thí nghiệm) theo yêu cầu kỹ thuật cuả gói thầu được mô tả trong Hợp đồng chính và các tài liệu đính kèm có liên quan.

Điều 2: Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Chất lượng công việc thí nghiệm được thực hiện đúng các yêu cầu của Chủ đầu tư và theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành về quản lý chất lượng công trình.

Khối lượng công việc theo đúng yêu cầu của công trường, phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành (TCVN).

Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng

Tiến độ thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ thi công các hạng mục công trình và tuân thủ theo quy định của Hợp đồng chính.

Điều 4: Đơn giá và giá trị hợp đồng

Hai bên thống nhất giá trị hợp đồng được tính bằng 0,7% giá trị sau thuế của khối lượng do Công ty LICOGI 17 và LICOGI 20 thực hiện được thanh toán.

Căn cứ để xác định là toàn bộ phiếu giá thanh toán của Công ty LICOGI 17 và LICOGI 20 đã được chủ đầu tư và Ban điều hành Tổng công ty xác nhận.

Tỷ lệ nói trên đã bao gồm mọi chi phí cho công tác thí nghiệm theo đúng các thành phần công việc mà bên B phải thực hiện theo định mức dự toán số 25/2006 ngày 5/6/2006 của Bộ xây dựng và đã có thuế VAT theo chế độ hiện hành.

Chi phí cho công tác điều hành, quản lý của Bên A là 3% giá trị thực hiện sau thuế của Bên B, và sẽ được khấu trừ trên mỗi phiếu giá thanh toán.

Trong trường hợp có những khối lượng công việc thí nghiệm không thuộc phạm vi gói thầu nêu trên mà Chủ đầu tư yêu cầu phải thực hiện. Bên B chủ động lập dự toán cùng Bên A trình Chủ đầu tư phê duyệt để làm cơ sở thanh toán thêm cho Bên B.

Điều 5: Nghiệm thu và thanh toán hợp đồng

1. Nghiệm thu

Hàng tháng trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện và kết quả các mẫu thí nghệm mà Bên B đã giao cho đơn vị thi công, hai bên xác định giá trị thực hiện được thanh toán của Công ty LICOGI 17 và LICOGI 20 trên cơ sở các phiếu giá thanh toán được Chủ đầu tư và BĐH Tổng công ty xác nhận. Bên B làm thủ tục đề nghị thanh toán với Tổng công ty, có xác nhận của Công ty LICOGI 17, LICOGI 20 và Ban điều hành Tổng công ty.

2. Tạm ứng và thanh toán

Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B theo tỷ lệ tạm ứng được từ Chủ đầu tư ngay khi bắt đầu triển khai công việc.

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo tỷ lệ đã thống nhất ở Điều 4 ngay sau khi bên A nhận được tiền cho khối lượng đã nghiệm thu.

3. Quyết toán hợp đồng:

Kết thúc toàn bộ, Bên B đã hoàn thành toàn bộ công tác thí nghiệm theo yêu cầu đã được các cơ quan tư vấn, Chủ đầu tư xác nhận là đã cung cấp đầy đủ hồ sơ về kỹ thuật chất lượng cho công tác thí nghiệm thì hai bên sẽ làm quyết toán theo nguyên tắc ghi ở Điều 4.

4. Thanh lý hợp đồng

Hai bên sẽ làm thủ tục thanh lý hợp đồng khi Công ty LICOGI 17 & 20 thanh lý hợp đồng với Tổng công ty, và các bên không còn vướng mắc gì về tài chính.

Điều 6: Trách nhiệm của mỗi bên

1. Trách nhiệm của bên A

– Cung cấp các thông tin và hồ sơ tài liệu ban đầu về công trình cho bên B, để bên B có dữ liệu cho văn bản kết quả thí nghiệm.

– Khi có yêu cầu thí nghiệm cần gửi kèm theo phiếu yêu cầu nội dung công việc.

– Cử người có trách nhiệm cùng bên B theo dõi, quản lý và xác nhận khối lượng các công việc thí nghiệm hoàn thành và lập thủ tục pháp lý làm cơ sở thanh toán cho bên B.

– Các đơn vị thi công phối hợp với Bên B để lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường.

– Công ty LICOGI 17 và LICOGI 20 có trách nhiệm chuyển mẫu đất phục vụ cho công tác thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn tại phòng thí nghiệm hiện trường của Công ty Tư vấn Xây dựng tại công trường.

– Thanh toán cho Bên B theo Điều 5 của hợp đồng này.

2. Trách nhiệm của bên B

– Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng theo các nội dung đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này.

– Lấy mẫu, tiến hành các thí nghiệm  đúng quy trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư và đơn vị thi công.

– Trả kết quả thí nghiệm  cho đơn vị thi công bằng văn bản theo yêu cầu.

– Cử người chịu trách nhiệm thực hiện Hợp đồng này, thường xuyên trao đổi thông tin, sắp xếp các công việc với đơn vị thi công, BĐH Tổng công ty.

– Chịu mọi trách nhiệm pháp lý về kết quả thí nghiệm trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

– Thanh toán các khoản chi phí, phí và lệ phí liên quan đến hoạt động thí nghiệm của Bên B trên công trường.

– Chịu sự quản lý và giám sát của Ban điều hành của Bên A trên công trường.

Điều 7: Điều khoản thưởng phạt

Trường hợp công tác thí nghiệm bị chậm không phải do lỗi của Bên B hoặc không đạt hay đúng theo yêu cầu của Chủ đầu tư mà gây ảnh hưởng đến tiến độ chung trên công trường dẫn tới bị phạt tiến độ, Bên B sẽ phải chịu chi phí phạt này.

Điều 8: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký, bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo chế độ hợp đồng kinh tế quy định.

Hợp đồng được lập thành 10 bản, có nội dung và giá trị như nhau. Bên A giữ 06 bản, Bên B giữ 04 bản làm cơ sở thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo HĐ số:         /HĐTN ngày     tháng   năm 200  )

ĐƠN GIÁ MỘT SỐ CÔNG VIỆC

VỀ CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM DO BÊN B ĐỀ NGHỊ BÊN A HỖ TRỢ

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Đơn giá (có thuế)

Ghi chú

1

Nhân công tham gia đúc mẫu BT và bảo quản mẫu

công

150.000

2

VL dùng thiết kế cấp phối BT

mẫu

350.000

3

VC mẫu BT đến vị trí ép mẫu

công

150.000

4

Xe VC mẫu BT, vật liệu

chuyến

300.000

5

Các việc khác (nếu có)

công

150.000

ĐẠI DIỆN BÊN A

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Thí nghiệm vật liệu xây dựng là gì ? Các quy định về lấy mẫu thí nghiệm
  2. Mẫu hợp đồng thí nghiệm vật liệu xây dựng
  3. Danh sách các phòng thí nghiệm được công nhận LAS-XD
  4. Các tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng
  5. Đơn giá thí nghiệm vật liệu xây dựng
  6. Hỏi đáp về thí nghiệm vật liệu xây dựng

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : Giàn phơi SINSUNG SU-100
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.
ĐẠI DIỆN BÊN B