Các căn cứ chứng minh năng lực tài chính của nhà thầu

13/04/202071


Các căn cứ chứng minh năng lực tài chính của nhà thầu được Căn cứ Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau: